01 Arianna Palmer
02 Jimi Kim
03 Hailey Dahlberg
04 Claire Herndon
05 Kayla Cursi
06 Hannah Lefler
07 Michael Furst
08 Michael Pensabene
09 Karen Yu
10 Chris Risavy
11 Hinal Patel
12 Jake MacTaggart
13 Marshall Boles